Privacyverklaring

Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot

Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot, gevestigd aan Don Boscostraat 100 5503 BV Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.pitth.nl

Adres: Don Boscostraat 100, 5503 BV Veldhoven

Telefoon: +31628719648

Kirthilatha Haasnoot is de Functionaris Gegevensbescherming van Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot, Zij is te bereiken via info@pitth.nl of via  +31628719648.

Persoonsgegevens die Pit verwerkt

Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die zij verwerkt

Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras
 • gezondheid
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Gegevens worden gedeeld na toestemming met Pit’s accountant, wmo consulenten van gemeenten en bewind.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt

Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Cookies is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee de site van Pit het apparaat later weer herkent. Pit kan cookies gebruiken om je ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, je de website veilig kan bezoeken en Pit fouten op de site kan opsporen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je de website van Pit bezoekt. Let op : zonder cookies werkt de website mogelijk minder goed.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pitth.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ze reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe zij persoonsgegevens beveiligt

Professional in thuisbegeleiding Thilata Haasnoot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pitth.nl.